وبلاگ بچه های حسابداری صنعتی، ورودی 90

اصول حسابداري1

 

بخش اول – حسابداري مؤسسات خدماتي

فصل اول – آشنايي با حسابداري

بنگاه اقتصادي:

درعلم اقتصاد، عوامل اقتصادي مختلفي در اختيار افراد يا گروه هايي قرار دارد كه با تركيب اين عوامل به توليد كالا يا انجام خدمات مي پردازند. اين افراد يا گروهها را بنگاه اقتصادي مي نامند.

رويدادهاي اقتصادي يا مالي:

وقايعي هستند كه با خريد، توليد، توزيع و فروش و ارائه خدمات با فعاليت هايي مانند وام گرفتن و وام دادن سر و كار دارند.

تعريف حسابداري:

عبارت است از: شناسائي، اندازه گيري، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادي براي استفاده كنندگان به گونه اي كه امكان قضاوت و تصميم گيري آگاهانه براي آنها فراهم شود.

اطلاعات حسابداري:

خلاصه اطلاعات مربوط به رويدادهاي مالي مؤثر بر يك واحد اقتصادي خاص مي باشد.

شخصيت حسابداري:

واحد اقتصادي مشخص و جداگانه اي است كه اطلاعات و گزارشهاي حسابداري فقط در مورد آن تهيه مي شود.

  (( رابطه اطلاعات حسابداري و تصميم گيري))

 

 

انواع واحدهاي اقتصادي:

مؤسسات جدا و مستقلي هستند كه با تركيب عوامل مختلف اقتصادي منافع مالكين خود را دنبال مي كنند. از لحاظ مالكيت، شكل حقوقي و نوع فعاليت به شكل زير طبقه بندي مي شوند.

واحدهاي اقتصادي از نظر مالكيت به سه نوع تقسيم مي شوند:

۱- واحدهاي عمومي: به طور مستقيم يا غير مستقيم در مالكيت دولت يا ساير نهادهاي عمومي قرار دارند. سازمان تأمين اجتماعي نمونه اي از اين واحدها مي باشد.

۲- واحدهاي تعاوني: به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضاي آن از طريق خريداري، كمك و همكاري متقابل تشكيل شده و در مالكيت اعضا قرار دارند. مانند شركتهاي تعاوني.

۳- واحدهاي خصوصي: اين واحدها به يك يا چند نفر تعلق دارند و متعلق به بخش عمومي نيستند. مانند فروشگاهها.

واحدهاي اقتصادي از نظر هدف فعاليت به دو دسته تقسيم مي شوند:

۱- واحدهاي انتفاعي: هر واحد اقتصادي كه با هدف سود و منفعت مادي تشكيل شود واحد انتفاعي نام دارد.

۲- واحدهاي غير انتفاعي: هر واحدي را كه هدف از تشكيل آن كسب منفعت مادي براي مالكان آن نباشد واحد غير انتفاعي گويند.

واحدهاي اقتصادي از نظر نوع فعاليت به سه دسته تقسيم مي شوند:

۱- واحدهاي خدماتي: واحدهايي هستند كه خدماتي به مشتريان ارائه مي كنند و معمولاً در قبال ارائه خدمات منفعت كسب مي كنند. مانند بانكها و هتلها.

۲- واحدهاي بازرگاني: به خريد و فروش مواد خام، فرآورده ها و كالاها اشتغال دارند. مانند فروشگاهها.

۳- واحدهاي توليدي: با استفاده از عوامل توليد به ساخت كالاهاي اقتصادي مي پردازند.

واحدهاي اقتصادي از نظر تعداد مالك به دو دسته تقسيم مي شوند:

۱- واحدهاي انفرادي: مالكيت آنها به يك نفر تعلق دارد؛ مانند فروشگاهها، مغازه ها.

۲- واحدهاي غير انفرادي: افراد، سرمايه هاي كوچك خود را با يكديگر جمع مي كنند و واحدهاي بزرگتري را تشكيل مي دهند. مانند شركتها.

پرسشها؟

۱- بنگاه اقتصادي را تعريف كنيد؟

در علم اقتصاد عوامل اقتصادي مختلفي در اختيار افراد يا گروه هايي قرار دارد كه با تركيب اين عوامل به توليد كالا يا انجام خدمات مي پردازند. اين افراد يا گروهها را بنگاه اقتصادي مي گويند.

۲- واحدهاي اقتصادي تعاوني را تعريف كنيد؟

به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضاي آن از طريق خود ياري، كمك و همكاري متقابل تشكيل شده و در مالكيت اعضا قرار دارند.

۳- تقسيم واحدهاي اقتصادي به واحدهاي عمومي، تعاوني، خصوصي بر اساس كداميك از ويژگي هاي واحدهاي اقتصادي مي باشد؟

√ الف) نوع مالكيت              ب) هدف فعاليت                  ج) نوع فعاليت                  د) شكل حقوقي

 

٤- كداميك از واحدهاي اقتصادي زير مي تواند به عنوان واحدهاي انفرادي محسوب شود؟

√ الف) مغازه ها                 ب) شركتهاي تعاوني              ج) بانكها           د) سازمانهاي دولتي

فصل دوم – معادله حسابداري

دارائي ها:

منابع اقتصادي متعلق به يك واحد اقتصادي كه انتظار مي رود در آينده منفعتي را براي واحد اقتصادي ايجاد نمايد، دارائي گويند.

دارائي هاي واحد اقتصادي = حقوق مالي اشخاص نسبت به دارائي هاي واحد اقتصادي

حقوق مالي اشخاص:

حقوق مالي اشخاص نسبت به دارائي هاي واحد اقتصادي شامل حقوق مالي مالك و حقوق مالي طلبكاران است.

بدهي:

حقوق مالي اشخاص غير از مالك نسبت به دارائي هاي يك واحد اقتصادي را بدهي گويند.

سرمايه:

حق يا ادعاي مالك يا مالكين نسبت به دارائي هاي يك واحد اقتصادي را، سرمايه گويند.

معادله حسابداري                      دارائي = بدهي + سرمايه

انواع دارائي ها:

۱- نقد و بانك: از مهم ترين دارائي هاي واحد اقتصادي كه براي خريد كالاها و پرداخت بدهي ها مورد استفاده قرار مي گيرد

 

۲- حساب هاي دريافتني: واحدهاي اقتصادي در قبال ارائه يا فروش دارائي به طور نسيه، از ديگران طلبكار مي شوند. اين قبيل دارائي ها را حساب هاي دريافتني گويند.

۳- ملزومات: شامل كالاها و اجناسي است كه در جريان فعاليت هاي واحد اقتصادي خريداري و به مصرف مي رسد.

انواع بدهي ها:

۱- حساب هاي پرداختي: اين نوع بدهي در ازاي خريد نسيه دارائي يا خدمات از ديگران ايجاد مي شود.

۲- وام پرداختي: اين نوع بدهي در ازاي دريافت وام از مؤسسات اعتباري نظير بانكها ايجاد مي شود.

اهميت معادله حسابداري

حسابداران براي اينكه رويدادهاي مالي مربوط به يك واحد اقتصادي را ثبت و سپس اطلاعات حسابداري را به طور مناسب گزارش كنند؛ بايد:

۱- رويدادهاي مالي مؤثر بر واحد اقتصادي را شناسائي كنند.

۲- ميزان تأثير هر رويداد مالي را بر اجزاي معادله حسابداري ارزيابي و اندازه گيري نمايند.

مثال ۱: رويداد مالي زير در تعميرگاه تلويزيون ماهر طي دو ماهه ابتداي سال 1371 انجام شده است .آقاي ماهر در فروردين ماه سال ۱۳۷۱ تصميم به تأسيس تعميرگاه تلويزيون گرفت. ابتدا اقدام به دريافت پروانه كسب كرده، سپس در ۱٥ فروردين در بانك، حساب جاري را به نام تعميرگاه ماهر افتتاح مي كند و مبلغ         

30000000   ريالبه عنوان سرمايه تعميرگاه به آن حساب واريز مي نماد.

تجزيه و تحليل:

با تأسيس تعميرگاه تلويزيون ماهر، يك واحد اقتصادي كه به آقاي ماهر، تعلق دارد با شخصيت حسابداري مستقل از آقاي ماهر ايجاد مي شود و با افتتاح حساب جاري و واريز  30000000  ريال به اين حساب، تعميرگاه ماهر صاحب يك قلم دارائي به نام نقد و بانك مي باشد.

ترازنامه:

صورتحسابي است كه دارائي ها و بدهي ها و سرمايه ي مالك يك واحد اقتصادي را، در يك تاريخ معين نشان مي دهد. معمولاً در تهيه تراز نامه بايد به نكات زير توجه كرد:

۱- نوشتن عنوان: عنوان ترازنامه شامل موارد زير است:

الف) نام واحد اقتصادي             ب) نام گزارش يا صورتحساب مالي               ج) تاريخ گزارش

۲- واحد اندازه گيري: واحد اندازه گيري رويدادهاي مالي، پولي رايج هر كشور است.

۳- طرفين ترازنامه: در سمت راست ترازنامه دارائي ها و در سمت چپ بدهي ها و سرمايه مالك نوشته مي شود.

٤- ترتيب نوشتن دارائي ها: در ترازنامه دارائي ها به ترتيب قابليت تبديل به نقد نوشته مي شوند.

٥- ترتيب نوشتن بدهي ها: بدهي هاي مختلف واحد اقتصادي به ترتيب تاريخ سررسيد پرداخت در ترازنامه نوشته مي شوند.

۶- موازنه: ترازنامه منطبق بر معادله حسابداري است. بنابراين هميشه بين جمع دارائي ها و جمع بدهي ها و سرمايه مالك توازن وجود دارد.

نمونه اي از يك ترازنامه در شكل زير توضيح داده شده است:

 

 

 

 

 

 

 

تعميرگاه تلويزيون ماهر

ترازنامهبه تاريخ ۳۱/۲/۱۳۷۱

دارئي ها

نقد و بانك                        ٠٠٠/۷٥٠ /٥

حساب هاي دريافتني                    ٠٠٠/۲٥٠

ملزومات                                      ٠٠٠/٥٠٠

اثاثه                                         ٠٠٠/٠٠٠/۳

آپارتمان                                 ٠٠٠/٠٠٠/۳۲

 

جمع دارائي ها                 ٠٠٠/٥٠٠/٤۱              

 

بدهي ها

حساب هاي پرداختني    ٠٠٠/٥٠٠/۱ 

وام پرداختني           ٠٠٠/٠٠٠/۱٠   

جمع بدهي ها           ٠٠٠/٥٠٠/11   

سرمايه

سرمايه آقاي ماهر    ٠٠٠/٠٠٠/۳٠           

جمع بدهي ها و سرمايه    ٠٠٠/٥٠٠/٤۱           

 

 

حقوق مالي اشخاص غير از مالك نسبت به دارائي هاي يك واحد اقتصادي را بدهي گويند.

۲- ترازنامه را تعريف كنيد؟

صورتحسابي است كه دارائي ها، بدهي ها و سرمايه مالك يك واحد اقتصادي را در يك تاريخ معين نشان ميدهد.

۳- سرمايه را تعريف كنيد؟

حق يا ادعاي مالي مالك يا مالكين، نسبت به دارائي هاي يك واحد اقتصادي را سرمايه گويند.

٤- وجوهي كه صاحب يك واحد اقتصادي به عنوان سرمايه به حساب جاري بانك واريز مي كند ...

√ الف) دارائي ها را افزايش مي دهد.         ب) بدهي ها را افزايش مي دهد.

 ج) دارائي ها را كاهش مي دهد.                  د) سرمايه را كاهش مي دهد.

فصل سوم – تجزيه و تحليل و ثبت رويدادهاي مالي

حساب:

به منزله پرونده اي مفصل از تغييراتي است، كه در يك دارائي خاص، يك بدهي خاص يا سرمايه صاحب مؤسسه، طي يك دوره زماني رخ مي دهد و ابزار اصلي ثبت و خلاصه كردن اطلاعات مالي است.

براي اينكه امكان دسترسي به اطلاعات موجود در حساب ها آسانتر شود، همه حساب هاي مربوط به يك واحد اقتصادي در يك دفتر خاص به نام «دفتر كل» نگهداري مي شود.

 

ثبت رويدادهاي مالي در حسابها:

براي اينكه اثر هر رويداد مالي را بر اجزاي معادله حسابداري نشان دهيم از شكل حساب T استفاده مي كنيم، كه داراي سه قسمت است:

۱- عنوان حساب                                                        

۲- سمت راست يا بدهكار

۳- سمت چپ يا بستانكار

عنوان حساب

بدهكار

بستانكار

 

 

- قاعده ثبت افزايش و كاهش در حسابها:

افزايش هر دارائي در سمت راست (بدهكار) حساب آن دارائي، ثبت مي شود.

كاهش هر دارائي در سمت چپ (بستانكار) حساب آن دارائي، ثبت مي شود.

افزايش هر بدهي و سرمايه مالك در بستانكار حساب مربوط، ثبت مي شود.

كاهش هر بدهي مالك در بدهكار حساب مربوط، ثبت مي شود.

             

 دارائي ها            =               بدهي ها              +       سرمايه مالك

افزايش

دارائيها

بدهكار

مي شود

كاهش

دارائي ها

بستانكار

مي شود

 

كاهش

بدهي ها

بدهكار

مي شود

افزايش

بدهي ها

بستانكار

مي شود

 

كاهش

سرمايه

بدهكار

مي شود

افزايش

سرمايه

بستانكار

مي شود

 

مثال) در مثال قبل (تعميرگاه تلويزيون ماهر)، رويداد مالي ثبت گرديد و تجزيه و تحليل شد. اكنون از روش ديگري استفاده مي كنيم.

 

 

رويداد مالي ۱: سرمايه گذاري نقدي آقاي ماهر به مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/ 30 ريال

تجزيه و تحليل

قاعده

تشخيص

دارائي (نقد و بانك) افزايش يافته است

افزايش دارايي، بدهكار مي شود

بدهكار: نقد و بانك

٠٠٠/٠٠٠/۳٠ ريال

 

سرمايه مالك افزايش يافته است

افزايش سرمايه، بستانكار مي شود

بستانكار: سرمايه

 آقاي ماهر

٠٠٠/٠٠٠/۳٠ ريال

 

 

 

مانده گيري حساب ها:

نخست، ارقام بدهكار و ارقام بستانكار را جداگانه جمع زده، زير هر ستون يادداشت و سپس جمع طرف كوچكتر را از جمع طرف بزرگتر كسر مي كنيم؛ به حاصل اين تفريق «مانده حساب» گويند.

 

پرسشها

۱- حساب چيست؟

پرونده اي است مفصل از تغييراتي كه در يك دارائي خاص، يك بدهي خاص يا سرمايه صاحب مؤسسه طي يك دوره زماني رخ مي دهد.

 

۲- منظور از بدهكار و بستانكار چيست؟

بدهكار به معني راست حساب و بستانكار به معني سمت چپ حساب مي باشد.

 

۳- دو طرف هر حساب ........ ناميده مي شود.

الف) دارائي و بدهي         √ ب) بدهكار و بستانكار          ج) دارائي و سرمايه          د) افزايش و كاهش

 

فصل چهارم: ثبت رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري:

 

اسناد و مدارك مثبته:

 به اسناد و مداركي كه دلالت بر وقوع يك معامله يا رويداد مالي مشخص دارد، «اسناد مثبته» گفته مي شود. مانند فاكتور فروش، رسيد بانكي، قبض آب و برق و ......

سند حسابداري:

برگه اي است كه اطلاعات مربوط به يك يا چند رويداد مالي قبل از ثبت در دفاتر حسابداري، در آن نوشته مي شود و سپس بر اساس اطلاعات مندرج در سند حسابداري دفاتر حسابداري تنظيم مي گردد.

دفاتر حسابداري:

كليه رويدادها در دفاتر حسابداري ثبت مي شوند. دفاتر حسابداري را مي توان به دو گروه تقسيم كرد:

گروه اول، دفاتر رسمي يا قانوني، شامل دفتر روزنامه عمومي و دفتر كل مي باشد و گروه دوم، دفاتر غير رسمي يا كمكي، كه شامل دفاتر تأمين و ساير دفاتر مورد نياز حسابداران مي گردد.

 

۱- دفتر روزنامه عمومي: دفتري است كه كليه معاملات و رويدادهاي مالي يك واحد اقتصادي روزانه به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت مي شوند.

مثال) خانم فضيلت اخيراً پس از كسب مجوزهاي لازم اقدام به تأسيس مؤسسه آموزش زبان دانا كرده است و طي آبان ماه ۱۳۷۶فعاليت هاي زير در مؤسسه انجام شده است.

۱۳ آبان ماه – افتتاح حساب جاري شماره 3520 بانك رفاه كارگران شعبه وحدت و واريز  32000000  ريال به اين حساب بابت سرمايه مؤسسه دانا، در قبال واريز اين مبلغ به حساب جاري مؤسسه دانا، بانك يك برگ رسيد بانكي به خانم فضيلت تحويل داد.

۶ آبان ماه  – خريد نقدي يك دستگاه آپارتمان به بهاي 30000000 ريال در قبال تحويل چك شماره 21501 مورخ ۶ آبان ماه 1376 به مبلغ 30000000 ريال از حساب جاري مؤسسه دانا، يك برگ رسيد امضا شده از آقاي معتمدي فروشنده آپارتمان دريافت گرديد. همچنين تصويري از سند انتقال آپارتمان به عنوان سند مثبته اين رويداد مالي تهيه شد.

۷ آبان ماه – خريد نسيه مقداري اثاثه از فروشگاه مجيدي به بهاي 3500000 ريال. آقاي مجيدي فاكتور فروش شماره 1703 مورخ 76/7/8 را به مؤسسه دانا تحويل داد.

 

 

۸ آبان ماه –  آقاي فرشاد، مبلغ 10000000ريال به عنوان وام به حساب مؤسسه دانا واريز كرد. بانك يك برگ رسيد بانكي مبني بر واريز 10000000 به حساب 3520 مؤسسه دانا به آقاي فرشاد تسليم نمود كه ايشان به مؤسسه تحويل داد.

۱۱ آبان ماه –  خريد نسيه 7500000 ريال اثاثه از فروشگاه حسن پور. آقاي حسن پور فاكتور فروش شماره 2211 مورخ 76/8/11 براي مؤسسه دانا ارسال كرد.

۱٤ آبان ماه – صدور تحويل چك شماره 21502 مورخ 76/8/14 به  مبلغ 3000000   ريال به آقاي مجيدي بابت طلب ايشان از مؤسسه دانا. در قبال تحويل اين چك در همان روز يك برگ رسيد چك دريافت گرديد.

۱۸ آبان ماه –  خريدي نقدي550/000 ريال صادر كرد و پس از اخذ رسيد چك آن را به آقاي كريمي تحويل داد.

مرحله ۱- اين رويداد به شرح زير تجزيه و تحليل مي شود.

تجزيه و تحليل

قاعده

تشخيص

دارائي (نقد و بانك) افزايش مي يابد

افزايش دارائي بدهكار مي شود

بدهكار: نقد و بانك 3200٠٠٠٠ ريال

سرمايه خانم فضيلت در موسسه دانا افزايش

مي يابد

افزايش سرمايه بستانكار مي شود

بستانكار: سرمايه خانم فضيلت32000000 ريال

مرحله ۲- تنظيم سند حسابداري

شماره ۱                      موسسه آموزش زبان دانا      شماره صفحه روزنامه ۱

تاريخ ۳/۸/۷۶                       سند حسابداري                      تعداد ضمائم ۱

شرح

بدهكار

بستانكار

نقد و بانك

سرمايه خانم فضيلت

سرمايه گذاري اوليه خانم فضيلت در مؤسسه آموزش زبان

 

۳۲٠٠٠٠٠٠

۳۲٠٠٠٠٠٠

 

جمع

۳۲٠٠٠٠٠٠

۳۲٠٠٠٠٠٠

تنظيم كننده                        مسئول حسابداري                        مدير مالي

 

موسسه آموزش زبان دانا

                                      دفتر روزنامه                         شماره صفحه ۱

شماره سند

تاريخ

شرح

عطف

بدهكار

بستانكار

۱

 

۱۳۷۶

3 ابان ماه

نقد و بانك

سرمايه خانم فضيلت

سرمايه گذاري اوليه خانم فضيلت در موسسه

آپارتمان

نقد و بانك

خريد يك دستگاه آپارتمان از آقاي معتمدي به صورت نقد

اثاثه

حسابهاي پرداختني

خريد مقداري اثاثه از فروشگاه مجيدي به طور نسيه

نقد و بانك

وام پرداختني

دريافت وام از آقاي فرشاد

اثاثه

حسابهاي پرداختني

خريد اثاثه به طور نسيه از فروشگاه حسن پور

حسابهاي پرداختني

نقد و بانك

پرداخت قسمتي از طلب آقاي مجيدي

ملزومات

نقد و بانك

خريد ملزومات اداري به طور نقد

 

1

35

۳۲٠٠٠٠٠٠

 

 

۳۲٠٠٠٠٠٠

 

۲

 

 6ابان ماه

 

20

1

۳٠٠٠٠٠٠٠

 

۳٠٠٠٠٠٠٠

۳

 

7 ابان ماه

 

15

25

۳٥٠٠٠٠٠

 

۳٥٠٠٠٠٠

٤

8 ابان ماه

 

1

30

۱٠٠٠٠٠٠٠

 

۱٠٠٠٠٠٠٠

٥

 

11 ابان ماه

 

15

25

۷٥٠٠٠٠٠

 

۷٥٠٠٠٠٠

۶

 

14 ابان ماه

 

25

1

۳٠٠٠٠٠٠

 

۳٠٠٠٠٠٠

۷

 

18 ابان ماه

 

10

1

٥٥٠٠٠٠

 

٥٥٠٠٠٠

نقل به صفحه ۲

۸۶٥٥٠٠٠٠

۸۶٥٥٠٠٠٠

 

 

دفتر كل:

عبارت است از مجموعه حساب هايي كه براي ثبت و خلاصه كردن اطلاعات مربوط به رويدادهاي مالي يک واحد اقتصادي استفاده مي شود. نوشتن دفتر كل بعد از رويدادهاي مالي در دفتر روزنامه انجام مي گيرد.

براي ثبت رويدادهاي مالي در دفتر كل ابتدا رويداد مالي ثبت شده در دفتر روزنامه مشخص و سپس مراحل انتقال به ترتيب زير انجام مي شود:

۱- پيدا كردن صفحه حسابي كه در دفتر روزنامه بدهكار شده است.

۲- نوشتن شماره رويداد مالي (شماره روزنامه) در ستون مربوطه در حساب دفتر كل

۳- ثبت تاريخ رويداد مالي در ستون تاريخ

٤- درج مبلغ بدهكار در ستون بدهكار

٥- نوشتن شرح مختصري از رويداد مالي در ستون شرح

۶- نوشتن شماره صفحه دفتر روزنامه در ستون عطف حساب

۷- درج شماره صفحه اي از دفتر كل كه رديف بدهكار رويداد مالي در آن نوشته شده، در ستون عطف دفتر روزنامه

۸- محاسبه و نوشتن مانده حساب در ستون مربوط

۹- تعيين نوع مانده حساب در ستون تشخيص با نوشتن كلمه «بد» به جاي بدهكار يا «بس» به جاي بستانكار نمونه اي از انتقال رويداد مالي مؤسسه دانا به حسابهاي دفتر كل شرح داده شده.

 

حساب: نقد و بانك                         دفتر كل                                                       صفحه ۱

شماره صفحه روزنامه

تاريخ

شرح

بدهكار

بستانكار

تشخيص

مانده

1

1376

3ابانماه

 

سرمايه گذاري اوليه خانم فضيلت

۳۲٠٠٠٠٠٠

 

بد

۳۲٠٠٠٠٠٠

6ابانماه

 

خريد يک دستگاه آپارتمان

 

۳٠٠٠٠٠٠٠

بد

۲٠٠٠٠٠٠

8ابانماه

دريافت وام از آقاي فرشاد

۱٠٠٠٠٠٠٠

 

بد

۱۲٠٠٠٠٠٠

14ابانماه

پرداخت قسمتي از طلب آقاي مجيدي

 

 

۳٠٠٠٠٠٠

بد

۹٠٠٠٠٠٠

18ابانماه

خريد ملزومات اداري

 

٥٥٠٠٠٠

بد

۸٤٥٠٠٠٠

دفتر معين:

حساب هاي معين، مجموعه حساب هاي كمكي يا مكمل برخي از حساب هاي دفتر كل هستند.

    حساب هاي معين                                              حساب دفتر کل

در شكل مي بينيد كه يک حساب دفتر كل (حسابهاي پرداختني) داراي چند حساب معين است، كه در هر يک اطلاعاتي در مورد تك تك بستانكاران نوشته مي شود. دفتر معين مستقيماً از روي سند حسابداري نوشته مي شود. براي نشان دادن نحوه نوشتن دفتر معين از اطلاعات مؤسسه دانا استفاده مي كنيم.

موسسه آموزش زبان دانا

سند حسابداري

شرح

عطف معين

معين

بدهكار

بستانكار

اثاثه

حساب هاي پرداختني

فروشگاه مجيد

خريد مقداري اثاثه از فروشگاه مجيدي

 

 

۱

 

۳٥٠٠٠٠٠

۳٥٠٠٠٠٠

 

۳٥٠٠٠٠٠

 

 

 

 

۳٥٠٠٠٠٠

۳٥٠٠٠٠٠

 

دفتر معين حساب هاي پرداختني

حساب: فروشگاه مجيد                                                   صفحه: ۱

 

شماره سند حسابداري

تاريخ

شرح

بدهكار

بستانكار

تشخيص

مانده

۳

1376

7ابانماه

 

خريد نسيه اثاثه

 

۳٥٠٠٠٠٠

بس

۳٥٠٠٠٠٠

 

 

 تراز آزمايشي حساب هاي دفتر كل

فهرستي از نام و مانده كليه حساب هاي دفتر كل در يک زمان مشخص، را تراز آزمايشي حساب هاي دفتر كل گويند، که معمولاً در پايان هر ماه تهيه مي شوند و براي تهيه آنها مراحل زير انجام مي شود.

۱- نوشتن عنوان، شامل نام مؤسسه، نام گزارش و تاريخ گزارش

۲- نوشتن نام و مانده حساب هاي دفتر كل

۳- محاسبه جمع ستون بدهكار و ستون بستانكار

٤- كشيدن دو خط موازي زير ستون هاي جمع به منزله اتمام كار تهيه تراز آزمايشي است.

 

تراز آزمايشي زير از مانده حساب هاي دفتر كل مؤسسه دانا در تاريخ 30 آبان ماهه 1376  تهيه شده است.

 

 

 

 

 

موسسه آموزش زبان دانا

تراز آزمايشي

30 ابنماه 1376

نام و حساب

مانده

بدهكار

بستانكار

نقد و بانك

ملزومات

اثاثه

آپارتمان

حساب هاي پرداختني

وام پرداختني

سرمايه خانم فضيلت

۸٤٥٠٠٠٠

٥٥٠٠٠٠

۱۱٠٠٠٠٠٠

۳٠٠٠٠٠٠٠

 

 

 

 

 

۸٠٠٠٠٠٠

۱٠٠٠٠٠٠٠

۳۲٠٠٠٠٠٠

 

جمع

000/٠٠٠/50

000/٠٠٠/50

 

تراز نامه:

از روي تراز آزمايشي حساب هاي دفتر كل مي توان تراز واحد اقتصادي تهيه كرد.

تراز آزمايشي مؤسسه دانا در تاريخ ۳٠ آبان ماه ۱۳۷۶ به شرح زير مي باشد.

 

 

 

مؤسسه آموزش زبان دانا

تراز نامه

                                            به تاريخ ۳٠ آبان ماه ۱۳۷۶                      (ارقام به ريال)

دارائي ها

نقد و بانك                  8450000

ملزومات                      550000

اثاثه                        ۱۱٠٠٠٠٠٠

آپارتمان                   ۳٠٠٠٠٠٠٠

 

بدهي ها

حساب هاي پرداختني           ۸٠٠٠٠٠٠

وام پرداختني                  ۱٠٠٠٠٠٠٠ 

سرمايه

سرمايه خانم فضيلت          ۳۲٠٠٠٠٠٠

       

جمع دارائي ها٥٠٠٠٠٠٠٠

جمع بدهي ها و سرمايه ٥٠٠٠٠٠٠

درآمد و هزينه:

درآمد:

مبالغي كه بابت ارائه خدمات به مشتريان، دريافت شده و يا در آينده دريافت خواهد شد «درآمد» نام دارد. درآمد موجب افزايش سرمايه و به هنگام افزايش بستانكار مي گردد و مانده اين حساب بستانكار خواهد شد.

درآمد مؤسسات خدماتي به صورت نقد يا نسيه كسب مي شود.

 

-ارائه خدمات به صورت نقد:

 

چنانچه در زمان ارائه خدمات به مشتريان وجه آن نقداً دريافت شود در اين صورت در معادله حسابداري از يک سو دارائي هاي مؤسسه و از سوي ديگر سرمايه مالك مؤسسه افزايش مي يابد.

دارائي ها                               بدهيها                                 سرمايه

     +                     =               0                    +                +

 دارائي (نقد و بانک)                بدههي تغيير                      سرمايه افزايش

افزايش مي يابد                          نمييابد                                مييابد

 

- ارائه خدمات به صورت نسيه (درآمد غير نقدي):

چنانچه يک مؤسسه، خدماتي  براي مشتريان خود انجام دهد و وجه آن را بلافاصله دريافت نكند، در اين صورت مشتري متعهد مي شود حق الزحمه اين خدمات را در آينده بپردازد.

تحقق درآمدهاي غير نقدي از يک سو موجب افزايش دارائي ها (حساب هاي دريافتني) و از سوي ديگر موجب افزايش سرمايه در معادله مي گردد.


+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۱ساعت 23:58  توسط جبینی  |